Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Уништена археолошка налазишта
на ауто-путу од Батајнице до Темеринске петље

(у надлежности Завода за заштиту споменика културе Срема)

1. Уз постојећу трасу ауто-пута, на 165-ом км, прикупљени су фрагменти средњовековне керамике. Претпостављмо да се ту налазе и остаци римске комуникације. Приликом градње постојеће трасе аутопута нису вршена археолошка истраживања.

2. На делу трасе код 160-ог км, савремени ауто-пут Е-75 укршта се са трасом римског магистралног пута који је од некадашњег Sirmium-a (Сремска Митровица) водио за Teutoburgium (Стари Бановци). Приликом градње постојеће трасе аутопута нису вршена археолошка истраживања.

3. У зони петље за Инђију утврђено је постојање површинских налаза насеобинског карактера из времена касног бронзаног и почетка старијег гвозденог доба, као и материјал из периода касне антике и средњег века. Такође су нађени фрагменти људских костију (што указује на некрополу) и згуре од топљења метала. Приликом градње постојеће трасе аутопута нису вршена археолошка истраживања.

4. Са обе стране безименог водотока који се улива у поток Патка, налази се велико праисторијско насеље из времена млађег гвозденог доба. Већи део насеља простире се изван простора где је изграђен мост. Сондажна археолошка истраживања вршена су приликом изградње ауто-пута. На периферији насеља, уз аутопут, нађена је велика праисторијска остава сребрног келтског новца.

5. На локалитету Патка, на обе стране обале истоименог потока убицирано је велико једнослојно равничарско средњовековно и римско насеље. Средишњи део насеља простире се на површини коју захвата нова трака. Приликом градње аутопута вршена су археолошка истраживања мањег обима.

6. Локалитет Калакача код Бешке је археолошко налазиште од великог значаја за Републику Србију проглашено 1974, категорисано 1991. године. Испод целе површине постојеће трасе аутопута вршена су, од 1972. до 1974. године, археолошка истраживања. Преостали део насеља је новом трасом ауто-пута заобиђен.

7. Код Ковиља је средњовековно насеље, слично претходном. Приликом изградње постојеће трасе аутопута оштећена је ивица насеља, а нова траса прелази преко њега.

8. Средњовековно насеље на локалитету Градиште код Каћа, вероватно сојеничарског типа које се по површинским налазима може определити у период од XII до XIV века. Претходна истраживања нису вршена јер се насеље простире изван изграђене трасе пута. Нова трака прелази преко насеља.

9. Насеље Клиса, локалитет Касапска ада - средњовековно насеље са већим бројем стамбених објеката оквирно датованих од XII до XV века. Претходним истраживањима обухваћен је северозападни део насеља, док нова трака аутопута угрожава остатак.

10. Насеље Клиса, локалитет Темеринска петља је вишеслојно археолошко налазиште на простору шире зоне обухваћене са обе траке аутопута Е-75. Откривени су: гробови старијег неолита, насеље и некропола из периода бронзаног доба и велико средњовековно насеље са 20 истражених полу укопаних стамбених објеката. Делимично је откопана и већа праисторијска хумка са великом количином људских костију која је вероватно коришћена и током пуног средњег века. У време градње постојеће траке аутопута истражен је део локалитета. Локалитет је угрожен новом траком.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz