Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Гласник Српског археолошког друштва
Journal of the Serbian Archaeological Society

17

2001

Издаје Српско Археолошко Друштво
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Главни уредник: Сава Тутунџић

Уредништво

Праисторијска секција: Миленко Богдановић, уредник-сарадник, Ненад Радојчић.

Античка секција: Ивана Поповић, Ана Премк, секретар, Гордана Томашевић, уредник-сарадник.

Средњовековна секција: Марија Бајаловић-Хаџи-Пешић, Радован Бунарџић, Ђорђе Јанковић, уредник-сарадник.

Секција за археологију Блиског истока: Сава Тутунџић

За издавача Војислав Јовановић

Превод на енглески: Мирјана Вукмановић (стр. 41-42,128,136,142,152,186-187,212-213, 258).

Коректура Ана Премк.

Компјутерски слог Светозар Станкић.

Published by Serbian Archaeological Society
Cika Ljubina 18-20, 11000 Beograd

Editor in chief: Sava Tutundzic

Editiorial Board:

Prehistoric section: Milenko Bogdanovic, associate editor, Nenad Radojicic.

Section for Classical Archaeology: Ivana Popovic, Ana Premk, secretary, Gordana Tomasevic, associate editor.

Secttion for Mediaeval Archaeology: Marija Bajalovic-Hadzi-Pesic, Radovan Bunardzic, Dorde Jankovic, associate editor.

Section for Near Eastern Archaeology: Sava Tutundzic.

For publisher: Vojislav Jovanovic

Translation into English: Mirjana Vukmanovic (pp. 41-42, 128,136,142,152,186-187,212-213,258).

Proof reading Ana Premk.

Computer desing Svetozar Stankic.

 

Садржај - Contents

Истраживачки радови и расправе
Research Papers and Treaties

 • Дубравка Николић, Рани неолит у Србији - Културно-хронолошки односи / 9
  Dubravka Nikolic, The Early Neolithic in Serbia - Cultural and Chronological Problems / 20
 • Бобан Трипковић, Улога опсидијана у неолиту: утилитарни предмети или средство престижа? / 21
  Boban Tripkovic, Role of Obsidian in the Neolithic: Utilitarian Objects or Means of Prestige / 41
 • Александар Јовановић, Прилози познавању иконографије Августовог златног века / 43
  Aleksandar Jovanovic, Beitrдge zur Kenntnis der Ikonographie des Augustus Goldenen Zeitalters / 51
 • Александар Јовановић, Иконографски прилози схватању прошлости у римском периоду / 53
  Aleksandar Jovanovic, Ikonographische Beitrдge zum Begriff der Vergangenheit zur Rцmerzet / 58
 • Софија Петковић, Радионица за израду предмета од кости и рога у утврђењу Timacum Minus / 59
  Sofija Petkovic, The Workshop of the Bone and Antler Items in the Roman Fortress of Timacium Minus / 72

Скупови секција - Meetings of sections

Археологија Блиског Истока - Archaeology of the Near East

 • Vn Саветовање чланова Секције за археологију Блиског Истока САД (Београд, 10. и 17. новембар 2000) (Сава П. Тутунџић) / 75
 • Sava P. Tutundzic, The Ghassulian Traits of Domestic Animal Figurines at Maadi / 77
  Nава П. Тутунџић, Гасулска обележја на фигуринама домаћих животиња у Маадију / 89
 • Danijela Stefanovic, The Middle Kingdom Chronology: Present Knowledge and Confusions / 91
  Aанијела Стефановић, Хронологија средњег царства: сазнања и недоумице / 102
 • Boris Banjevic, Lunar Dates and Chronology of the Late Middle Kingdom of Ancient Egypt / 105
  Борис Бањевић, Лунарни датуми и хронологија касног средњег царства старог Египта / 115

Средњовековна археологија - Medieval archaeology

 • Саветовање чланова Секције за средњовековну археологију САД (Вршац 30-31. октобар 2000) (Ђорђе Јанковић) / 117
 • Ђорђе Јанковић, Словенски и српски погребни обред у писаним изворима и археолошка грађа / 119
  Dorde Jankovic, Slavic and Serbian Mortuary Ritual in Written Sources and Archaeological Material / 128
 • Сања Кесић-Ристић, Дечанска сцена "Полагања Христовог тела у гроб" и сахрањивање у средњовековној Србији / 129
  Sanja Kesic-Ristic, Decani Scene "Placing Christ's Body in the Grave" and Burial Customs in Medieval Serbia / 136
 • Мон. Никодим Богосављевић, Крин на средњовековним гробним плочама манастира Превлака / 137
  Monk Nikodim Bogosavljevic, Lily on the Medieval Tombstones in Prevlaka Monastery / 142
 • Емина Зечевић, O појму стећак / 143
  Emina Zecevic, About the Term Stecak / 152

Ископавања и рекогносцирања -
Excavations and surveys

 • Миодраг Сладић и Мира Ружић, Милетов бунар - ново насеље гамзиградске културе / 153
  Miodrag Sladic and Mira Ruzic, Miletov bunar - New Settlement of Gamzigrad Culture / 161

Прилози из археолошких збирки -
Contributions from archaeological collections

 • Драгана Антоновић, Винчанска индустрија глачаног камена у светлу нових истраживања / 169
  Dragana Antonovic, The Vinca Culture Ground Stone Industry in the Light of New Investigations / 175
 • Ивана Пашић, O датовању грнчарије 12-13. века из вршачких радионица / 177
  Ivana Pasic, On Dating 12th-13th Century Pottery from Vrsac Workshops / 186
 • Марко Алексић, Оружје из средњовековне збирке Народног музеја у Београду / 195
  Marko Aleksic, Weapons From Medieval Collection of National Museum in Belgrade / 212

Методологија и теорија археолошких истраживања
Methodology and theory of archaeological research

 • Бранислав Анђелковић, Слово о библијској археологији / 217
  Branislav Andelkovic, A Note on the Biblical Archaeology / 229

Критички осврти
Review articles

 • Danijela Stefanovic, Once more about MRYT and 'Market-places' / 231
  Данијела Стефановић, Још једном о MRYT и 'пијацама' / 234

Археологија и примењене науке
Archaeology and applied sciences

 • Живко Микић, Осврт на досадашње резултате истраживања утицаја еколошких чинилаца на еволуцију хоминида / 235
  Zivko Mikic, A Reviews of Research Results in the Effects of Ecological Factors Upon Human Evolution / 247

Хроника. Портрети установа
Chronicle. Presentations of institutions

 • Никола A. Црнобрња, Археолошки музеј у Обреновцу 1952-1961. године / 249
  Nikola A. Crnobrnja, Archaeological Museum in Obrenovac / 258

Јубилеји
Jubilees

 • Сава П. Тутунџић, Четрдесетогодишњица спасавања споменика у Нубији / 259

Разно
Varia

 • Ђорђе Јанковић, Археологија археологији / 271
 • Разговор на тему: Археологија и грађанско друштво (Елијана Гавриловић) / 283

Кратки прилози и белешке. Преглед ископавања.
Brief contributions and notes. Brief reports on excavations.

 • Растко Васић, Праисторијски предмети из Војводине у Единбургу / 295
  Rastko Vasic, Prehistoric Objects from Vojvodina in Edinburgh / 297

Из рада Друштва
Activities of SAS

 • Записник са ХХП Годишње Скупштине Српског археолошког друштва / 299
 • Извештај о финансијском пословању САД / 301

Вести
News

 • Дипломирани студенти и теме у 1999. години / 303
 • Обавештења и упутства о припреми рукописа за објављивање у Гласнику САД (Уредник) / 305
 • Ова свеска гласника Српског археолошког друштва штампана је уз финансијску помоћ Министарства културе и Министарства науке, технологија и развоја Владе Републике Србије

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz