Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Ризнице грађе

У честим ратовима, бомбардовањима и окупацијама, уништаване су и наше музејске збирке, библиотеке, архиви. Отуда нам недостају књиге, нарочито стара издања. Данас је лакше доћи до неког часописа из белог света него неке свеске Старинара или Гласника Земаљског музеја. Зато у овој рубрици објављујемо старе свеске часописа нашег подручја. Неке часописе преносићемо у целини, а из других само слике археолошке грађе са основним подацима. На тај начин ће постати доступни подаци о грађи која је давно објављена. Овакав приступ намеће став да се археологија заснива на материјалном, на предметима, који јесу; писани опис нађеног већ је подложан личном виђењу, а тумачење може да се мења како због погрешне процене тако и због тренутног непостојања услова за правилнији суд.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz