Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Натписи, записи,
знаци и цртежи

Бројни записи и натписи на археолошким споменицима и грађи нису ни довољно ни прегледно сређени; римски су свакако најдоступнији.

Овде ће бити приказивани по језику (грчки, латински, словенски, итд.) писму (глагољица, ћирилица, итд.), врстама грађе (камен, опеке, грнчарија, итд.), епохи (Антика до Хуна, Средњи век до пада Херцеговине, Ново доба).

Под натписима се подразумева оно што представља првобитну целину са подлогом односно делом на коме се налази, а под записима оно што је накнадно уписано. Таква разлика неће бити прављена за знаке и цртеже, осим ако су уз натписе и записе. Накнадно се могу додавати преводи односно нова читања или тумачења.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz